RODO
 

   
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE z 2016 r. L199.1), zwanego dalej „RODO”, Uczniowski Klub Sportowy „SP7” informuje, że:       

 

1) Uczniowski Klub Sportowy „SP7” (zwany dalej Klubem) ul. Wiosenna 1 przetwarza Pani/Pana dziecka dane osobowe wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Klubu oraz promocji Klubu. 

2)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy „SP7” z siedzibą w Łodzi (93-535) przy ul. Wiosennej 1, email: kontakt@sp7.elodz.edu.pl tel. 42 684 19 76.

Administrator danych informuję, że:

1) Przetwarzane przez Klub dane osobowe członków Klubu oraz kandydatów na członków Klubu pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;

2) Podanie przez Państwa danych dziecka jest niezbędne do przyjęcia w poczet członków Klubu, uzyskania statusu zawodnika Klubu, zawarcia umów i rozliczenia przez Klub prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

3) Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (np. ustawa o podatku dochodowym)

4) W związku z bieżącą działalnością Klubu, Pani/Pana/dziecka dane mogą być przekazywane:

  1. osobom upoważnionym przez Administratora – pracownikom oraz współpracownikom (np.: członków Zarządu, trenerów, instruktorów, księgową)
  2. podmiotom świadczącym usługi zdrowotne (np.: celem uczestnictwa w zajęciach, wyrobienia licencji zawodnika), bank (w wyniku płatności składek), firmy ubezpieczeniowe (w przypadku zawierania polis ubezpieczeniowych), 
  3. jednostki samorządu terytorialnego dotujących działalność Klubu,
  4. podmiotom organizującym zawody, seminaria, obozy i inne formy zgrupowań i zajęć sportowo-rekreacyjnych wynikających ze statutu Klubu,
  5. podmiotom, których działania są niezbędne dla celów realizacji statutowej działalności UKS „SP7” .

5) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana dziecka danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia albo usunięcia.

6)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) Przekazane przez Panią/Pana dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną Uczniowskiego Klubu Sportowego „SP7”. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

                                                                                 ZARZĄD UKS "SP7"

   
   

Nasza Szkoła... 
Kalendarium...
Nasi Sponsorzy...mini galeria


 
Copyright (c)2012 Uczniowski Klub Sportowy "SP7" Łódź
Piątek, 24 Maj 2024r.        Użytkownicy Online: 1