Członkostwo i Składki

Ucniowski Klub Sportowy "SP7"
ul. Wiosenna 1
93-535 Łódź


Getin Noble Bank Spółka Akcyjna  

numer konta 08 1560 0013 2026 0026 9566 1001           

 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „SP7”

                           
 • miesięcznie                                       

     /gimnastyka podstawowa
         – ogólnorozwojowa

 

1 dziecko / 2 dziecko/ 3 dziecko
..............................................

80,00 zł  / 65,00  zł
 / gratis (2 x w tyg) 
 
60,00 zł  / 50,00 zł / gratis  (1 x w tyg)

           
   
 • wpisowe /wplata jednorazowa /

        każdy nowy członek klubu 

        /w ramach tej kwoty zawodnicy i zawodniczki 
          otrzymują od Klubu stroje gimnastyczne/

                   100,00 zł

 

 • miesięcznie

      /zawodnicy/czki

      młodzicy/czki - kl. I szkolna

1 dziecko / 2 dziecko / 3 dziecko
.....................................

 80,00 zł   /  65,00 zł /  20 zł
 • miesięcznie

      młodzicy/czki - kl. II szkolna

 70,00 zł   /  55,00 zł / 15 zł
 • miesięcznie

     juniorzy młodsi, juniorki młodsze -
     kl. III szkolna

 60,00 zł   /  45,00 zł /  10 zł
 • miesięcznie

      juniorzy młodsi, juniorki młodsze -  
      kl. IV szkolna 

  50,00 zł   /  40,00 zł / gratis
 • miesięcznie

      juniorzy młodsi, juniorzy młodsi -  
      kl. V szkolna

  40,00 zł   /   30,00 zł / gratis

 • miesięcznie

         juniorzy, seniorzy

                
                      30 zł

 • członkowie wspierający

       /działacze, trenerzy, inne osoby/             

              zadeklarowana kwota           

 • rocznie

     /członkowie Klubu – nie zawodnicy

                      60 zł
 • legitymacja zawodnika PZG  

          /dotyczy zawodników Klubu,
           uczniów klas sportowych SP nr 7         

         /wyznaczonych przez trenerów prowadzących
          do zajęć dodatkowych

  

   Koszty wyznaczone przez PZG    

                     50,00 zł
Załącznik do uchwały Zarządu z dnia 29.03.2016

                        Regulamin Opłacania Składek Członkowskich                                  
                            w Uczniowskim Klubie Sportowym „SP7”

                                                              § 1.

1. Ustanawia się wewnętrzny regulamin określający tryby, terminy, sposoby oraz warunki
opłacania i zwalniania ze składek członkowskich na rzecz Uczniowskiego
Klubu Sportowego „SP7” Łódź.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

         a) Klubie - należy przez to rozumieć Uczniowski Klub Sportowy „SP7
         b) Zarządzie Klubu - należy przez to rozumieć Zarząd Uczniowskiego Klubu
             Sportowego „SP7” Łódź
         c) Składce - należy przez to rozumieć składkę członkowską,
         d) Statucie Klubu - należy przez to rozumieć Statut Uczniowskiego Klubu
             Sportowego „SP7” Łódź uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie
             Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „SP7” Łódź
         e) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin opłacania składek
             członkowskich w Uczniowskim Klubie Sportowym „SP7” Łódź

 

                                              Postanowienia ogólne 

                                                                §2

1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Klubu.

2. O wysokości składki, sposobach i warunkach jej opłacania decyduje Zarząd Klubu.

3. Wysokość i okres obowiązywania składki uzależniona jest od możliwości finansowych

     może ulec zmianie na mocy pisemnej decyzji Zarządu.

4. Nie opłacanie składek może być jedną z przyczyn usunięcia członka z Klubu.

5.Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Klubu oraz w siedzibie Klubu.

6.Ewidencję związaną z opłacaniem składek prowadzi wyznaczony Członek Zarządu lub

    wyznaczona przez niego osoba.

7. Na podstawie prowadzonej ewidencji składek osoba wskazana w §2 pkt. 5 sporządza wykaz

    członków Klubu, którzy uiścili składkę ze wskazaniem okresu za, który składka została

    zapłacona.

8.Sytuacje i przypadki wykraczające poza ten regulamin podlegają indywidualnym

    uzgodnieniem z Zarządem Klubu


                              Wysokość składki i tryb jej opłacania           

                                                           § 3 

1. Wysokości składek decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

2. Składna jest płacona systemem miesięcznym do 10 - go każdego miesiąca za, który jest opłacana.

          a) Składki można opłacać za więcej niż jeden miesiąc z góry.
          b) Składka może być opłacana trenerowi prowadzącemu, w siedzibie Klubu bądź przelewem
              bankowym, pocztowym na konto Klubu.

-          - Wpłata dokonywana przelewem na konto musi zawierać informację:

               (1) Czego dotyczy – składka członkowska itp.

               (2) Imię i Nazwisko osoby, za która dokonywana jest wpłata.

               (3) Okres, za który dokonywana jest wpłata 

3. Składki opłacane są za wszystkie miesiące kalendarzowe z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.

4. Wpłacenie składki zostaje odnotowane przez wyznaczoną osobę w stosownej ewidencji.

5. Wszelkie niespójności w zaewidencjonowanych składkach należy wyjaśniać osobiście
     w siedzibie Klubu.

6. Składki nadpłacone (opłacone z góry za kolejne miesiące) nie podlegają zwrotowi w przypadku
     rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy
     Członków Klubu

7. Składka może być opłacana za cały rok z góry, wówczas przysługuje Członkowi 10% zniżki.

           a) Aby Członek mógł skorzystać ze zniżki, składka roczna musi zostać uiszczona w terminie
             odpowiadającym składce styczniowej. Decyduje data zaksięgowania wpłaty.

8. Co najmniej dwa razy w roku, na początku czerwca oraz grudnia, w siedzibie Klubu publikowana
     jest informacja o stanie opłacania składek przez wszystkich Członków. 

 

                                 Ulgi i odstępstwa w opłacaniu składek

                                                             § 4

1. Decyzja o ewentualnych odstępstwach lub ulgach w opłacaniu składek leży w gestii Zarządu Klubu.

2. Pełny wykaz składek członkowskich przedstawiony jest w załączniku dołączony do regulamin

3. Formalne warunki przyznawania ulgi:

         a) Wszelkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich
              muszą zostać przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem;

         b) Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek
             podejmuje Zarząd w drodze uchwały;

         c) Wnioski do Zarządu można składać w trybie ciągłym.

 4. Obniżenie składki członkowskiej może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy:

          a) zawodnik Klubu, będący zarazem drugim członkiem Klubu w rodzinie (dotyczy krewnych
              w linii prostej)  - 50% wysokości uchwalonej składki członkowskiej, trzecim członkiem Klubu
              w rodzinie – zwolnione z opłaty członkowskiej;

          b) zawodnik reprezentujący Klub, medaliści Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw 
              Świata od kategorii junior młodszy – 50 % wysokości uchwalonej składki członkowskiej

          c) nieobecność na treningach spowodowana długotrwałą chorobą powyżej 30 dni
            (usprawiedliwienie lekarskie bądź od rodziców) - 80 % wysokości uchwalonej składki
             członkowskiej;

          d) nieobecność spowodowana leczeniem kontuzji (usprawiedliwienie lekarskie) –
              80 % wysokości uchwalonej składki członkowskiej;

          e) udokumentowanej trudnej sytuacji finansowej;

          f) inna umotywowana przez Członka Klubu szczególna sytuacja prawna, osobista lub losowa.

5. Pojedyncza nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia
    składki członkowskie,

6. Składka członkowska nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym,

7. Zarząd Klubu ma obowiązek ustosunkowania się do każdego złożonego wniosku w terminie
    30 dni na swoim posiedzeniu podejmując stosowną uchwałę.

9. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 6 miesięcy stanowi
    podstawę wykluczenia z Klubu zawodnika przez Zarząd..

10. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Klubie, z tytułu zalegania z opłatą
      składek przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem
      Zarządu, który zobowiązany jest do wniesienia tego odwołania do porządku obrad najbliższego
      Zebrania jakie odbędzie się po dacie wpływu przedmiotowego odwołania.

11. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w sprawie odwołania od uchwały Zarządu
      w sprawie pozbawienia członkostwa w Klubie z tytułu zalegania z opłatą składek, jest ostateczne.

 

                                               Ponowne przyjęcie do Klubu

                                                                         §5                                  
1. Członek usunięty lub zawieszony z powodu nieopłacenia składek może starać się o ponowne
    przyjęcie do Klubu.

2. Warunkiem ponownego przyjęcia Członka do Klubu jest opłacenie, nieopłaconych wcześniej,
    należnych składek oraz skierowanie prośby o ponowne przyjęcie do Zarządu

 

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się
obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Klubu, Uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu
oraz uchwałami Zarządu Klubu.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 Jak zostac członkiem naszego Klubu?

Jeśli chcesz aktywnie wspierać statutową działalność naszego Stowarzyszenia, zadeklarować pomoc organizacyjną, materialno - finansową lub inną dla Klubu, wystarczy tylko:

 • wypełnić pisemną deklarację na członka zwyczajnego (pobierz)
  lub członka wspierającego (pobierz),
 • przejść pozytywnie testy kwalifikacyjne
 • dokonać jednorazowej opłaty wpisowego w wysokości 100 zł,
 • opłacać składki członkowskie na zasadach przyjętych uchwałą Zarządu,
 • zostać wpisanym w rejestr członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu.

 

Nasza Szkoła... 
Kalendarium...
Nasi Sponsorzy...mini galeria


 
Copyright (c)2012 Uczniowski Klub Sportowy "SP7" Łódź
środa, 21 Listopad 2018r.        Użytkownicy Online: 1